ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ (VISION)
พันธกิจ (MISSION)
วัตถุประสงค์
เป้าหมายของการอบรม
หลักสูตรการอบรม
การดำเนินงานของสถาบัน
B.star
รับวางระบบคอมพิวเตอร์
ออกแบบตกแต่งภายใน

กำลังออนไลน์5คน
ผู้ชมวันนี้76คน
ผู้ชมเมื่อวาน210คน
ผู้ชมเดือนนี้8232คน
ผู้ชมเดือนก่อน3216คน
ผู้ชมทั้งสิ้น242037คน
ทางสถาบันยินดีที่จะจัดหลักสูตรการอบรมตามความต้องการของแต่ละโรงเรียน เพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนตามบริบท

ทางสถาบันยินดีที่จะจัดหลักสูตรการอบรมตามความต้องการของแต่ละโรงเรียน เพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนตามบริบท

 

 

หัวข้อการจัดอบรม

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ Why Stories ? For Successful Language ( หลักสูตร อนุบาล + ประถม + มัธยม )

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
 (หลักสูตรอนุบาล+ประถม + มัธยม )

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้นำนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษา ( หลักสูตรอนุบาล + ประถม + มัธยม )

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการการเรียนรู้สู่ห้องเรียนแห่งคุณภาพ

     ( หลักสูตรอนุบาล + ประถม + มัธยม )

5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ งานแนะแนวกับคุณธรรมขั้นพื้นฐาน 8 + 1 ประการ

     ( หลักสูตรอนุบาล + ประถม + มัธยม )

6. การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูกับการสอนเพื่อพัฒนาความคิดความรู้สึกอย่างเป็นรูปธรรมตามรูปแบบ

    ย้อนกลับ ( Backward Design )    ( หลักสูตรอนุบาล + ประถม + มัธยม )

7. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดตามรูปแบบแบบย้อนกลับ (Backward

    Design) วิถีสู่ห้องเรียนแห่งความคิดและคุณภาพ

8. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบกิจกรรมตามแนวทางพหุปัญญาแห่งการเรียนรู้

    ( หลักสูตรอนุบาล + ประถม + มัธยม )
9. การอบรมปฏิบัติการวิธีคิดและกระบวนการของครูเพื่อพัฒนาเด็กให้เกิดพุทธิพิสัย
10. การอบรมวิธีคิดและกระบวนการของครูเพื่อพัฒนาเด็กให้เกิดทักษะคอกนิชั่น
11. การอบรมปฏิบัติการวิธีการจัดประสบการณ์ตามแนวทางพหุปัญญาและกระบวนการทางสมอง 
      เพื่อพัฒนาเด็กให้เกิดทักษะพุทธิพิสัย

12. การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูกับการสอนเพื่อพัฒนาความคิด ความรู้สึกอย่างเป็นรูปธรรม 

      ตามรูปแบบย้อนกลับ  ( Backward Design )  

13. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้นวัตกรรมเป็นยุทธศาสตร์การสอนเพื่อเพิ่มพลังการเข้าใจ การจำ    

      และการคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบสู่ห้องเรียนคุณภาพ

14. การอบรมปฏิบัติการยุทธศาสตร์และกระบวนการของครูเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เกิดพุทธิปัญญา

หมายเหตุ

1.       ทางโรงเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการอบรมตามความต้องการได้

2.       จำนวนวันที่จะใช้เวลาอบรมขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่ทางโรงเรียนต้องการ

3.       ค่าใช้จ่ายติดต่อกับทางสถาบันโดยตรง


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 18 ธ.ค. 2551  เวลา 10:26 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 3192 ครั้ง )
บันทึกโดย : Webmaster

   5 ข่าวล่าสุด
องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่คว  โพสเมื่อ 03 พ.ค. 2553
Bee Star มีอะไรเอ่ย  โพสเมื่อ 02 ต.ค. 2552
ขงจื้อได้กล่าวไว้เมื่อ ๒,๕00 ป  โพสเมื่อ 04 มิ.ย. 2552
ผู้ที่ต้องการปรับระบบคอมพิ  โพสเมื่อ 19 มี.ค. 2552
ทางสถาบันยินดีที่จะจัดหลัก  โพสเมื่อ 18 ธ.ค. 2551