ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ (VISION)
พันธกิจ (MISSION)
วัตถุประสงค์
เป้าหมายของการอบรม
หลักสูตรการอบรม
การดำเนินงานของสถาบัน
B.star
รับวางระบบคอมพิวเตอร์
ออกแบบตกแต่งภายใน

กำลังออนไลน์3คน
ผู้ชมวันนี้152คน
ผู้ชมเมื่อวาน198คน
ผู้ชมเดือนนี้4136คน
ผู้ชมเดือนก่อน2945คน
ผู้ชมทั้งสิ้น206901คน

1.นำเสนอนวัตกรรมแนวใหม่ในการฝึกอบรมครูและบุคลากรให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณค่า

2.สนับสนุนการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร

3.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมสร้างคนดี ที่มีคุณค่าของสังคม นำไปสู่ความสงบสุข