ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ (VISION)
พันธกิจ (MISSION)
วัตถุประสงค์
เป้าหมายของการอบรม
หลักสูตรการอบรม
การดำเนินงานของสถาบัน
B.star
รับวางระบบคอมพิวเตอร์
ออกแบบตกแต่งภายใน

กำลังออนไลน์5คน
ผู้ชมวันนี้95คน
ผู้ชมเมื่อวาน210คน
ผู้ชมเดือนนี้8251คน
ผู้ชมเดือนก่อน3216คน
ผู้ชมทั้งสิ้น242056คน

1.นำเสนอนวัตกรรมแนวใหม่ในการฝึกอบรมครูและบุคลากรให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณค่า

2.สนับสนุนการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร

3.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมสร้างคนดี ที่มีคุณค่าของสังคม นำไปสู่ความสงบสุข