ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ (VISION)
พันธกิจ (MISSION)
วัตถุประสงค์
เป้าหมายของการอบรม
หลักสูตรการอบรม
การดำเนินงานของสถาบัน
B.star
รับวางระบบคอมพิวเตอร์
ออกแบบตกแต่งภายใน

กำลังออนไลน์4คน
ผู้ชมวันนี้43คน
ผู้ชมเมื่อวาน137คน
ผู้ชมเดือนนี้296คน
ผู้ชมเดือนก่อน2971คน
ผู้ชมทั้งสิ้น193875คน

     สถาบันวิวัฒน์การศึกษา (IET) เป็นสถาบันทางวิชาการที่เป็นผู้นำทางนวัตกรรมแนวใหม่ที่สามารถฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณค่า สอดแทรกคุณธรรม ความรู้ และความเพลิดเพลิน ในการเรียนอย่างกลมกลืนกัน ให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขในการเรียนรู้ และเป็นพลเมืองที่มีจิตสาธารณะ มีคุณค่าของสังคมในอนาคต