ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ (VISION)
พันธกิจ (MISSION)
วัตถุประสงค์
เป้าหมายของการอบรม
หลักสูตรการอบรม
การดำเนินงานของสถาบัน
B.star
รับวางระบบคอมพิวเตอร์
ออกแบบตกแต่งภายใน

กำลังออนไลน์4คน
ผู้ชมวันนี้75คน
ผู้ชมเมื่อวาน210คน
ผู้ชมเดือนนี้8231คน
ผู้ชมเดือนก่อน3216คน
ผู้ชมทั้งสิ้น242036คน

 

วัน เดือน ปี

หน่วยงานการศึกษา

หัวข้ออบรม

5 – 6 กรกฎาคม 2551

โรงเรียนรัตนไพศาล
โรงเรียนเอกชน สังกัด สพท.สุพรรณบุรี เขต 1

สอนอย่างไรให้เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุดในช่วงวัยสำคัญ

16 – 17 สิงหาคม 2551

โรงเรียนเทศบาลนครนนท์1(วัดท้ายเมือง)
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

สอนอย่างไรให้เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุดในช่วงวัยสำคัญ

23 – 24 สิงหาคม 2551

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต1
1.โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโน
2.โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ
3.โรงเรียนพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ
4.โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี
5.โรงเรียนรุ่งโรจน์ศึกษา
6.โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา
7.โรงเรียนการัญศึกษา
8.โรงเรียนเทพประทานพร
9.โรงเรียนธัมสิริศึกษา
10.โรงเรียนนนทบุรีคริสเตียนวิทยา
11.โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์
12.โรงเรียนศรีรัตนโนภาส
13.โรงเรียนสมานพิชากร
14.โรงเรียนสันติวัน
15.โรงเรียนอุดมศึกษา
16.โรงเรียนพิทักษ์นครานุสรณ์
17.โรงเรียนอนุบาลดวงใจ
18.โรงเรียนอนุบาลทรายทอง
19.โรงเรียนอนุบาลบันลือทรัพย์
20.โรงเรียนอนุบาลเพื่อนเด็ก
21.โรงเรียนอนุบาลยุวัจฉรา
22.โรงเรียนอนุบาลเรวดีนนทบุรี
23.โรงเรียนสุรีย์ลักษณ์
24.โรงเรียนวรรัตน์ศึกษานนทบุรี
25.โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา
26.โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
27.โรงเรียนศึกษาบัณฑิต
28.โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์
29.โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าพระราม 5

ครูผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงทาง การศึกษา

6 ตุลาคม 2551

โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต
โรงเรียนเอกชนสังกัด สพท.นนทบุรี เขต 2

“ Why Stories ? ” For Successful English

9 – 12 ตุลาคม 2551

โรงเรียนเอี่ยมพานิชวิทยา รามอินทรา กทม.
โรงเรียนเอกชนสังกัด กทม. เขต 2

นวัตกรรมแนวใหม่ทางการศึกษา

31 ตุลาคม 251

โรงเรียนเทศบาลนครนนท์ 1 ( วัดท้ายเมือง )
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

สอนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุดในช่วงวัยสำคัญ

18 พฤศจิกายน 2551

โรงเรียนวัดบางนาบุญ สังกัด สพฐ. ปทุมธานีเขต 1 จ.ปทุมธานี

การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดตาม รูปแบบแบบย้อนกลับ (Backward Design) และการประเมินผลโดยใช้ กระบวนการเรียนรู้และผลลัพธ์ของการเรียนรู้ (Learning Process and Learning Out comes)”

23

มีนาคม

2552

สถาบันดนตรีคีรีบูน

วิธีคิดและกระบวนการของครูเพื่อพัฒนาเด็กให้เกิดคอกนิชั่น

25-27

มีนาคม

2552

โรงเรียนบรรจบรักษ์

วิธีคิดและกระบวนการของครูเพื่อพัฒนาเด็กให้เกิดทักษะ  Cognition”

21-23

มีนาคม

2552

โรงเรียนเอี่ยมพานิชวิทยา

สอนอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะคอกนิชั่น

2-3

เมษายน  2552

โรงเรียนรัตนไพศาล

สอนอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะพุทธิพิสัย

1

พฤษภาคม

2552

โรงเรียนบรรจบรักษ์

“Why Stories? For  Successful  in  Learning”

2-3

พฤษภาคม  2552

โรงเรียนรัตนไพศาล

วิธีคิดและกระบวนการของครูเพื่อพัฒนาเด็กให้เกิดทักษะ  Cognition”

6

พฤษภาคม

2552

โรงเรียนเอี่ยมพาณิชย์วิทยา

"Why Stories? for Successful in Learning"

7

พฤษภาคม

2552

คณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเขตพื้นการศึกษา กทม. นนทบุรี  และ สมุทรปราการ

" Congnition from stories in learning English"

15

พฤษภาคม

2552

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนวิชูทิศ

วิธีคิดและกระบวนการของครูเพื่อพัฒนาเด็กให้เกิดทักษะคอกนิชั่น

16

พฤษภาคม

2552

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนวิชูทิศ

ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา

(เส้นทางสู่ครูมืออาชีพ)

31 พฤษภาคม

2552

คณะครูปฐมวัย  สังกัด สพฐ. ณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา  อ.เมือง  จ. พระนครศรีอยุธยา

การใช้สื่อของเล่นกับการจัดกิจกรรมตามหน่วยการเรียนของการศึกษาปฐมวัย

29-30 มิถุนายน

2552

คณะครูโรงเรียนเอกชน กทม. และต่างจังหวัด  ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  วัดไร่ขิง  จ.นครปฐม

การใช้สื่อของนวัตกรรม  My First  English Adventure”

1-2

กรกฎาคม

2552

คณะครูสอนภาษาอังกฤษเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน  5  โรงเรียน

การใช้สื่อของนวัตกรรม  My First  English Adventure”

23-24

กรกฎาคม

2552

นักเรียนโรงเรียนบรรจบรักษ์ รังสิต ปทุมธานี

“English Day Camp”

5-7

กันยายน 52 2552

นักเรียน

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีระดับช่วงชั้นที่  2  (ป.5 ป.6)

กิจกรรม PRE – Secondary

9

กันยายน

2552

นักเรียนโรงเรียนบรรจบรักษ์

ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป.2 ป.3)

กิจกรรม  English  Day  Camp

12 16

ตุลาคม

2552

โรงเรียนศรีโรงวิทยา  อ.ศรีสำโรง  จ.สุโขทัย

ยุทธศาสตร์ และ กระบวนการของครูเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เกิดพุทธิปัญญา

14-15

ตุลาคม

2552

คณะครูโรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา 

อ.วิเชียรบุรี  จ.เพชรบูรณ์และโรงเรียนศรีสำโรงวิทยา  อ.ศรีสำโรง

จ.สุโขทัย

การใช้สื่อของนวัตกรรม  My First English Adventure จากประเทศอิสราเอล

17-20

ตุลาคม

2552

นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อ.เมือง  จ.ภูเก็ต

จัดฐานการเรียนรู้บูรณาการและฐานการเรียนรู้กลไกสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เพื่อพัฒนานวัตกรรม

1-3

ธันวาคม

2552

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์   ณ ห้องสนามไชย โรงพยาบาลนครธน บางขุนเทียน กทม.

การพัฒนาทักษะกระบวนการและวิธีคิดในการสอนคณิตศาสตร์ วิทยากร โดย

อาจารย์ไพศาล  ไข่มุกต์

20 22

ม.ค 53

นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร

กิจกรรมค่ายวิชาการ

15 มี.ค. 53

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ อ.เมืองนนทบุรี

ปฏิบัติการยุทธศาสตร์และกระบวนการของครูเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เกิดพุทธิปัญญา

18 19

มี.ค. 53

คณะครูโรงเรียนเข็มทองและโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

ปฏิบัติการยุทธศาสตร์และกระบวนการของครูเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เกิดพุทธิปัญญา

23 24

เม.ย. 53

คระครูโรงเรียนปรียาโชติ  อ.ตาคลี

จ.นครสวรรค์ และคณะครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

กิจกรรมพัฒนาภาษาและเทคนิคการสร้างสมุดเล่มใหญ่ ( Created Big Book ) ครูปฐมวัย - ประถมศึกษา

6 พ.ค. 53

กลุ่มโรงเรียนเอกชนกรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  และอยุธยา

การใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษ ตามวิธีการ BBL และกระบวนการ MI

2 4

มิ.ย. 53

นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา

โรงเรียนวัดบางรักใหญ่ อ.บางรักใหญ่

จ.นนทบุรี

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

  2 ก.ย. 53

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลป่าตอง จ.ภูเก็ต

การจัดหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้สื่อของเล่น

กิจกรรม เพื่อพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็ก         

3 - 5

    ก.ย. 53          

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลป่าตอง  จ.ภูเก็ต                 

กิจกรรมพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน

12 - 15 ตุลาคม 2553

โรงเรียนภูบดินทร์พิทยา
อ.หลังสวน  จ.ชุมพร

“ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไรโรงเรียนจึงบรรลุเป้าหมายแบบมืออาชีพ ”

10 - 23 กุมภาพันธ์ 2554

โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ จ.ปทุมธานี

“ ค่ายภาษาอังกฤษ