ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ (VISION)
พันธกิจ (MISSION)
วัตถุประสงค์
เป้าหมายของการอบรม
หลักสูตรการอบรม
การดำเนินงานของสถาบัน
B.star
รับวางระบบคอมพิวเตอร์
ออกแบบตกแต่งภายใน

กำลังออนไลน์3คน
ผู้ชมวันนี้72คน
ผู้ชมเมื่อวาน210คน
ผู้ชมเดือนนี้8228คน
ผู้ชมเดือนก่อน3216คน
ผู้ชมทั้งสิ้น242033คน

หัวข้อการจัดอบรม

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ Why Stories ? For Successful Language ( หลักสูตร อนุบาล + ประถม + มัธยม )

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา (หลักสูตรอนุบาล+ประถม + มัธยม )

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้นำนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษา ( หลักสูตรอนุบาล + ประถม + มัธยม )

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการการเรียนรู้สู่ห้องเรียนแห่งคุณภาพ

     ( หลักสูตรอนุบาล + ประถม + มัธยม )

5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ งานแนะแนวกับคุณธรรมขั้นพื้นฐาน 8 + 1 ประการ

     ( หลักสูตรอนุบาล + ประถม + มัธยม )

6. การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูกับการสอนเพื่อพัฒนาความคิดความรู้สึกอย่างเป็นรูปธรรมตามรูปแบบ

    ย้อนกลับ ( Backward Design )    ( หลักสูตรอนุบาล + ประถม + มัธยม )

7. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดตามรูปแบบแบบย้อนกลับ (Backward

    Design) วิถีสู่ห้องเรียนแห่งความคิดและคุณภาพ

8. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบกิจกรรมตามแนวทางพหุปัญญาแห่งการเรียนรู้

    ( หลักสูตรอนุบาล + ประถม + มัธยม )

9. การอบรมปฏิบัติการวิธีคิดและกระบวนการของครูเพื่อพัฒนาเด็กให้เกิดพุทธิพิสัย

10. การอบรมวิธีคิดและกระบวนการของครูเพื่อพัฒนาเด็กให้เกิดทักษะคอกนิชั่น

11. การอบรมปฏิบัติการวิธีการจัดประสบการณ์ตามแนวทางพหุปัญญาและกระบวนการทางสมอง

      เพื่อพัฒนาเด็กให้เกิดทักษะพุทธิพิสัย

12. การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูกับการสอนเพื่อพัฒนาความคิด ความรู้สึกอย่างเป็นรูปธรรม 

      ตามรูปแบบย้อนกลับ  ( Backward Design )  

13. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้นวัตกรรมเป็นยุทธศาสตร์การสอนเพื่อเพิ่มพลังการเข้าใจ การจำ    

      และการคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบสู่ห้องเรียนคุณภาพ

14. การอบรมปฏิบัติการยุทธศาสตร์และกระบวนการของครูเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เกิดพุทธิปัญญา
15. การอบรมปฏิบัติการ "กิจกรรมพัฒนาภาษาและเทคนิคการสร้างสมุดเล่มใหญ่ ( Created Big Book )

      ครูปฐมวัย ประถมศึกษา

หมายเหตุ

1.       ทางโรงเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการอบรมตามความต้องการได้

2.       จำนวนวันที่จะใช้เวลาอบรมขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่ทางโรงเรียนต้องการ

3.       ค่าใช้จ่ายติดต่อกับทางสถาบันโดยตรง