ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ (VISION)
พันธกิจ (MISSION)
วัตถุประสงค์
เป้าหมายของการอบรม
หลักสูตรการอบรม
การดำเนินงานของสถาบัน
B.star
รับวางระบบคอมพิวเตอร์
ออกแบบตกแต่งภายใน

กำลังออนไลน์5คน
ผู้ชมวันนี้67คน
ผู้ชมเมื่อวาน137คน
ผู้ชมเดือนนี้320คน
ผู้ชมเดือนก่อน2971คน
ผู้ชมทั้งสิ้น193899คน

1. เพื่อสร้างครูให้เป็นผู้ปฏิรูปการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542

2. เพื่อพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่สามารถนำมาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างแท้จริง

3. เพื่อพัฒนาครูให้มีเทคนิค วิธีการสอน และสามารถจัดบรรยากาศการเรียนรู้ตามบริบทของสถานศึกษา

4. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ