ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ (VISION)
พันธกิจ (MISSION)
วัตถุประสงค์
เป้าหมายของการอบรม
หลักสูตรการอบรม
การดำเนินงานของสถาบัน
B.star
รับวางระบบคอมพิวเตอร์
ออกแบบตกแต่งภายใน

กำลังออนไลน์5คน
ผู้ชมวันนี้98คน
ผู้ชมเมื่อวาน210คน
ผู้ชมเดือนนี้8254คน
ผู้ชมเดือนก่อน3216คน
ผู้ชมทั้งสิ้น242059คน

1. เพื่อสร้างครูให้เป็นผู้ปฏิรูปการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542

2. เพื่อพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่สามารถนำมาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างแท้จริง

3. เพื่อพัฒนาครูให้มีเทคนิค วิธีการสอน และสามารถจัดบรรยากาศการเรียนรู้ตามบริบทของสถานศึกษา

4. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ