ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ (VISION)
พันธกิจ (MISSION)
วัตถุประสงค์
เป้าหมายของการอบรม
หลักสูตรการอบรม
การดำเนินงานของสถาบัน
B.star
รับวางระบบคอมพิวเตอร์
ออกแบบตกแต่งภายใน

กำลังออนไลน์5คน
ผู้ชมวันนี้23คน
ผู้ชมเมื่อวาน146คน
ผู้ชมเดือนนี้2871คน
ผู้ชมเดือนก่อน4425คน
ผู้ชมทั้งสิ้น214240คน

ความเป็นมาของสถาบันวิวัฒน์การศึกษา (IET)

สถาบันวิวัฒน์การศึกษา (IET) เป็นสถาบันอิสระภาคเอกชน ที่ก่อตั้งตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ว่าด้วยการมีส่วนร่วมขององค์กรเอกชน ในการพัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ของครูและผู้บริหาร ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ในหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2546 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่มีเป้าหมาย ต่อมาตรฐานผู้เรียนว่า “ What the students should know and be able to ”